Jurjen van Ooijen
Freelance software developer
KvK:
52062902

ABNAMRO:
NL83 ABNA 0522 7571 89

Adres:
Burg. Mosselstraat 5, 1561WE Krommenie

Mail:
mail@jurjenvanooijen.nl

LinkedIn: